PROGRAM NA LÉTA 2001 - 2005

K naplnění základních ustanovení a svého poslání zaměří Olomoucké krajské sdružení ČUS svoji pozornost na úkoly v těchto hlavních oblastech:

V PROGRAMOVÉ OBLASTI

 • Aktivním přístupem a koordinací aktivit sdružených subjektů (TJ, SK, sportovních svazů) a ostatních občanských sdružení se přihlásit k naplnění Národního programu rozvoje sportu pro všechny.
 • V rámci vlastního programu Sportuj s námi podporovat nabídku veřejně přístupných akcí se zaměřením na děti a mládež, zdravotně postižené občany, seniory, ale i další kategorie zájemců o aktivní využití volného času.
 • Aktivně se podílet na rozvoji činnosti sportovních tříd na základních a středních školách regionu a navazujících sportovních center pro talentovanou mládež a ve spolupráci TJ, SK a sportovních svazů vytvářet pro jejich činnost optimální technické, organizační, obsahové i personální podmínky.
 • Ve spolupráci s FTK ÚP Olomouc a členskými sportovními svazy iniciovat a případně realizovat systém odborné a metodické přípravy trenérů, cvičitelů a organizátorů sportovní a tělovýchovné činnosti.
 • Iniciovat zabezpečení pravidelných lékařských kontrol registrovaných sportovců hrazených zdravotními pojišťovnami.
 • Iniciovat kontakty a spolupráci s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy s cílem hledání vhodných oblastí a možností pro zapojení ČUS a jeho subjektů do programů, podporovaných z fondů EU.

  V OBLASTI LEGISLATIVY

 • V návaznosti na Zákon o podpoře sportu, ve kterém je tělovýchova a sport deklarována jako veřejně prospěšná činnost, usilovat o zajištění podpory sportu a tělovýchovy ze strany státu, samosprávných orgánů kraje, měst a obcí.
 • Navázat kontakty a spolupráci s poslanci a senátory PČR, zvolenými v Olomouckém kraji, informovat je o aktuálních otázkách sportovního prostředí a poskytovat odborné podklady a stanoviska ČUS k připravovaným zákonným normám.
 • Aktivní činností v komisi pro mládež a tělovýchovu Rady Olomouckého kraje se podílet na zpracování koncepce regionální politiky ve sportu a tělovýchově s využitím vládou přijatých norem (Usnesení vlády č. l a č. 2 ze dne 6.1.1999, Usnesení vlády č. 718 ze dne 14. 7. 1999, Usnesení vlády č. 17 ze dne 5. l. 2000) a zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ze dne 28. 2. 2 001).
 • Podílet se spolu s dalšími partnery na vytvoření příznivého prostředí pro oblast sportu a tělovýchovy a usilovat o vyjádření podpory této oblasti v rámci obecně závazných norem, vydávaných krajským zastupitelstvem, zejména pro výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz TVZ, talentovanou mládež, sport pro všechny a dalších aktivit ve sportu a tělovýchově.
 • Obdobnou pozornost věnovat i péči o podporu sportu a tělovýchovy ze strany městských a obecních zastupitelstev s odvoláním na již výše uvedené vládní a zákonné normy a na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. V OBLASTI INVESTIC
 • Iniciovat a aktivně se podílet na zpracování kompletního pasportu tělovýchovných, sportovních a rekreačních zařízení v rámci Olomouckého kraje s využitím zpracovaných a aktualizovaných podkladů pasportu ČUS.
 • V návaznosti na tento materiál zpracovat návrh generelu výstavby těchto zařízení v rámci Olomouckého kraje a předložit ho k projednání krajskému zastupitelstvu.
 • Ve spolupráci s regionálními - okresními sdruženími ČUS a členskými sportovními svazy zpracovat investiční plán Olomouckého krajského sdružení ČUS na období 2003 - 2006 se stanovením priorit.
 • Usilovat o vícezdrojové financování budování infrastruktury tělovýchovných, sportovních a rekreačních zařízení, jejich modernizace, údržby a provozování. V ORGANIZAČNÍ ČINNOSTI OLKO ČUS
 • K naplnění PROGRAMU ustavit a zajistit pravidelnou činnost poradních orgánů Krajské rady OLKO ČUS :
  • ekonomické a investiční komise
  • programové a metodické komise
  • komise mládeže a volnočasových aktivit
 • Personálně, materiálně a obsahově zabezpečit zahájení činnosti krajského pracoviště OLKO ČUS a vypracovat systém a podmínky poskytování servisních služeb pro sdružené subjekty - okresy/regiony, TJ, SK a sdružené sportovní svazy.
 • Vytvořit vnitřní systém vzájemné informovanosti mezi sdruženými subjekty OLKO ČUS formou pravidelných porad, informačního zpravodaje apod.
 • Ve spolupráci se sdruženými subjekty a dalšími partnery usilovat o zlepšení informovanosti veřejnosti o možnostech a aktivitách v oblasti sportu, tělovýchovy a aktivní rekreace (k tomu využívat městské informační systémy, informační magazíny a periodika, internetové stránky apod. ) a Vytvořit systém podpory (organizační, finanční) sportovních, sportovně - společenských, náborových či veřejně přístupných akcí regionálního, republikového či mezinárodního významu za úzké spolupráce se sdruženými subjekty a dalšími partnery (kraj, města, obce ...)
 • Navázat spolupráci se sdělovacími médii regionu (regionální tisk,Český rozhlas, soukromá rádia, regionální televize TV Morava ...) s cílem zvýraznění úlohy a potřeb sportu a tělovýchovy v regionu Olomouckého kraje a dle možností uspořádat dvakrát ročně tiskovou besedu s informacemi o činnosti OLKO ČUS
 • Olomoucká krajská organizace ČUS se hlásí ke spolupráci s ostatními spolkovými organizacemi Olomouckého kraje. Svým aktivním podílem na práci Komise pro mládež a tělovýchovu krajské rady v Olomouci má zájem na vytváření podmínek k tomu, aby tělovýchova a sport byly chápány jako důležitá součást života občanů a ze strany státu, samosprávných orgánů Olomouckého kraje, měst a obcí byly podporovány v oblastech, kde to umožňuje Zákon o podpoře sportu (č. 115 ze dne 28. 2. 2001) - to je při výstavbě, rekonstrukcích, údržbě a provozování tělovýchovných zařízení, podpoře sportu pro všechny a ekonomické podpoře sportu a tělovýchovy z vlastních rozpočtů.

  ZÁVĚREM

  Tento PROGRAM slouží jako výchozí materiál pro sdružené subjekty OLKO ČUS a nastiňuje základní východiska a programové cíle, kterými bude Olomoucká krajská organizace ČUS oslovovat své partnery na úrovni státní správy, měst a obcí a které budou uplatňovány v činnosti komise mládeže a tělovýchovy Rady Olomouckého kraje. Od těchto cílů pak budou konkretizovány záměry, které hodlá KR OLKO ČUS uplatňovat na úrovni spolupráce se sdruženými subjekty - okresy/regiony a sportovními svazy.