PROGRAM NA LÉTA 2005 - 2009

Programové zaměření činnosti OLKS ČUS na léta 2005-2009

 

I.  Preambule

 1. Český svaz tělesné výchovy (dále jen "ČUS") je dobrovolným sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých sportovních spolků na území České republiky, jejichž základním předmětem činnosti je provozování sportu a tělovýchovy  jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost, a jsou ustaveny jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů (Zákon č. 83/1990 Sb.).
   

 2. ČUS  sdružuje tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, jako spolky působící v jednotlivých  místech svého sídla, a jejich individuální členy - fyzické osoby  a národní sportovní svazy, jako spolky s celostátní působností.
   

 3. Olomoucká krajská organizace ČUS ve smyslu „Stanov ČSTV“ společně ustavili zástupci zde působících regionálních (okresních) sdružení s licencí ČUS a zástupci krajských sportovních svazů.
   

 4. Krajské sdružení pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sportu ve svých subjektech v Olomouckém kraji. V součinnosti s orgány krajské samosprávy a státní správy se mj. podílí i na zabezpečování finanční podpory sportu na  území Olomouckého kraje a  zabezpečuje podmínky pro činnost krajských sportovních svazů.
   

 5. Olomoucké krajské sdružení Českého svazu tělesné výchovy bylo ustaveno na valné hromadě, konané dne 4.6.2001 v Olomouci.

 

II.  Oblast programová:

 

V programové oblasti budeme zejména:

 1. Dopracovávat a aktualizovat Program OLKS ČUS na rok 2005 – 2009.
  - pololetně projednávat plnění v Krajské radě OLKS ČUS a plnění kontrolovat každoročně na jednání Valné hromady OLKS ČUS 
   

 2. Vytvářet další základní dokumenty pro činnost OLKS ČUS.
  - aktualizovat vydané směrnice OLKS ČUS na základě potřeby a připomínek krajských svazů a regionálních – okresních sdružení ČUS
  - soubor směrnic OLKS ČUS dopracovat do jednotné grafické i strukturální podoby a dát k dispozici sdruženým subjektům OLKS ČUS
   

 3. Posuzovat základní koncepční otázky rozvoje tělovýchovného a sportovního prostředí. 
   

 4. Programově vytvářet pozici rozhodujícího partnera v oblasti tělovýchovy a sportu pro orgány Olomouckého kraje.
  - připravit návrh programů podpory sportu v Olomouckém kraji v oblasti investiční, údržby sportovních zařízení, sportu pro všechny a významných sportovních akcí
   

 5. Ovlivňovat zadání strategií a programů koncipovaných orgány státní správy Olomouckého kraje.
  - aktivně působit o komisi mládeže a sportu rady Olomouckého kraje a uskutečňovat dílčí konzultace k podpoře sportu s představiteli Olomouckého kraje

  

III.  Oblast legislativní:

 

V legislativní oblasti budeme zejména:

 1. Prosazovat ustanovení Zákona o podpoře sportu do praktických činností,
  - seznamovat s obsahem a možnostmi zákona sdružené subjekty i komunální sféru
   

 2. Poskytovat odborná stanoviska pro legislativu z oblasti tělovýchovy a sportu.
   

 3. Navrhovat legislativní změny pro oblast tělovýchovy a sportu.
  - shromažďovat poznatky, připomínky a náměty k základním dokumentům v oblasti sportu jak pro státní orgány, orgány Olomouckého kraje i Český svaz tělesné výchovy a dávat je  těmto orgánům k dispozici

 

IV.  Oblast investiční:

 

V investiční oblasti budeme zejména:

 1. Sestavovat projekty výstavby a údržby zařízení, sloužících především tělovýchově a sportu.
  - zpracovat výhled potřeby výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v TJ/SK do roku 2009
  - připravit program zkvalitnění sociálních zázemí sportovišť v majetku TJ/SK v Olomouckém kraji
   

 2. Spolupracovat s orgány Olomouckého kraje, které mají vliv na investice v oblasti tělovýchovy a sportu.
   

 3. Usilovat o vícezdrojové financování zařízení v oblasti tělovýchovy a sportu včetně fondů Evropské unie.
  - zpracovat soubor základních informací o možnostech účasti v programech podpory sportu  ze státních zdrojů, krajských zdrojů i zdrojů EU

 

V.  Oblast organizace a propagace

 

V této oblasti budeme zejména:

 1. Zpřesňovat a rozvíjet vlastní vnitřní organizační funkce.
  - rozvíjet fungující systém práce komisí i orgánů OLKS ČUS a spolupráce s krajskými sportovními svazy
   

 2. Upřesňovat postavení KS ČUS v organizační a řídící struktuře ČUS s ohledem na společenský a politický vývoj a potřeby samotné organizace.
   

 3. Poskytovat dostatek informací o činnosti OLKS ČUS veřejnosti, informačním mediím, orgánům Olomouckého kraje i pověřeným obcí v Olomouckém kraji
  - pravidelně udržovat a aktualizovat webovou prezentaci OLKS ČUS na stránkách www.cstv.cz/olomoucky_kraj  
  - nejméně dvakrát ročně poskytovat tisku souhrnnou informaci o činnosti OLKS ČUS

  

VI.  Závěrečné ustanovení:

  

Toto programové prohlášení je základní koncepční a informační východisko k:

 1. Informaci pro spolupracující subjekty uvnitř i mimo prostředí ČUS.
   

 2. Podklad pro formulaci programů a plánů pro všechny definované oblasti a všechny zastřešené subjekty.

 

VII.  Schvalovací ustanovení

 

Toto programové prohlášení bylo schváleno Radou Olomouckého Krajského sdružení Českého svazu tělesné výchovy dne 28. listopadu 2005.

 •