PROGRAM NA LÉTA 2009 - 2013

Program OLKO ČUS na léta 2009-2013

 

 

 

1.  Úvod :

 

  Český svaz tělesné výchovy je dobrovolnou spolkovou organizací střešního typu, sdružující tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. Je organizací nepolitickou, jejímž členem se může stát každé občanské sdružení (klub, jednota, svaz), jehož náplní činnosti je tělovýchova a sport. Je založen podle zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů.

 

  Český svaz tělesné výchovy se prostřednictvím sdružených subjektů aktivně podílí na naplňování Národního programu rozvoje sportu pro všechny (Usnesení vlády ČR č. 17 ze dne 5. 1. 2000) především organizováním soutěží a aktivit se zaměřením na mládež. Realizací vlastního programu "Sportuj s námi" pak oslovuje neorganizovanou veřejnost všech věkových kategorií nabídkou veřejně přístupných akcí v široké nabídce tradičních i zcela nových pohybových aktivit.

Sdružené tělovýchovné jednoty a sportovní kluby  v rámci  činnosti vysílají své členy do sportovních soutěží a pečují o provoz, údržbu a výstavbu sportovních zařízení.

Sportovní svazy organizují od základní až po republikovou úroveň, sportovní soutěže.

 

  Na základě usnesení 13. valné hromady ČUS, konané dne 21. 4. 2001 a ve smyslu článku XI l/l platného znění Stanov ČUS registrovaných na MV ČR pod č. j. VSP/1-l 806/90-R, bylo na valné hromadě dne 4. 6. 2001 v Olomouci ustaveno Olomoucké krajské sdružení Českého svazu tělesné výchovy.

 

 

II.  Oblast programová:

 

V programové oblasti budeme zejména:

 

1.    Naplňovat a aktualizovat Program OLKO (dříve OLKS) ČUS na rok 2009 – 20013.

 

2.    Vytvářet další základní dokumenty pro činnost OLKO ČUS.

 

3.    Posuzovat základní koncepční otázky rozvoje tělovýchovného a sportovního prostředí.

 

4.    Programově vytvářet pozici rozhodujícího partnera v oblasti tělovýchovy a sportu pro krajské orgány.

 

5.    Prosazovat do vlastní činnosti státní programy a regionální programy rozvoje tělovýchovy a sportu.

 

 

6.    Podporovat sport spoluorganizováním a zajišťováním konkrétních akcí:

-          Letní olympiáda dětí a mládeže pořádaná v Olomouckém kraji v roce 2011

-          Vyhlašování nejlepších sportovců Olomouckého kraje.

 

 

III.  Oblast legislativní:

 

V legislativní oblasti budeme zejména:

 

1.    Prosazovat ustanovení Zákona o podpoře sportu do praktických činností.

 

2.    Poskytovat odborná stanoviska pro legislativu z oblasti tělovýchovy a sportu.

 

3.    Připomínkovat navrhované legislativní změny pro oblast tělovýchovy a sportu.

 

 

 

IV.  Oblast provozu, údržby a výstavby sportovních zařízení

 

V  této oblasti budeme zejména:

 

1.    Prosazovat a uplatňovat programy výstavby a údržby sportovních zařízení, sloužících  tělovýchově a sportu.

 

2.    Spolupracovat se státními a krajskými orgány, které mají vliv na zdroje pro investice a údržbu v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

3.    Aktualizovat současný pasport sportovních zařízení  ve vlastnictví a provozu TJ/SK v Olomouckém kraji a v této souvislosti připravit pro tuto oblast střednědobý výhled.

 

4.    Usilovat o vícezdrojové financování provozu a výstavby zařízení v oblasti tělovýchovy a sportu, včetně finančních zdrojů Evropské unie.

 

 

 

V.  Oblast organizace a řízení:

 

 

V této oblasti budeme zejména:

 

1.    Zpřesňovat a rozvíjet vlastní vnitřní organizační funkce.

 

2.    Vytvářet přesnější a účinnější vertikální a horizontální vazby uvnitř ČUS a mimo ČUS.

 

3.    Na základě programového prohlášení koncipovat konkrétní realizační projekty ve všech oblastech programového zaměření.

 

4.    Upřesňovat a zdůrazňovat postavení KS ČUS v organizační a řídící struktuře ČUS s ohledem na společenský a politický vývoj.

 

 

 

VI.  Závěrečné ustanovení:

 

 

Tento program je základní koncepční a informační dispozicí k:

 

1.    Informaci pro spolupracující subjekty dovnitř i mimo prostředí ČUS.

 

2.    Formulaci projektů pro všechny definované oblasti a všechny zastřešené subjekty.

 

 

VII.  Schvalovací ustanovení

 

 

Toto programové prohlášení bylo schváleno Radou Olomouckého Krajského sdružení Českého svazu tělesné výchovy dne 23. listopadu 2009.