Naše historie

První řádky naší historie se začaly psát v roce 1990, kdy na sjezdu České tělovýchovné organizace (ČTO), vznikl z vůle a sdružením 43 sportovních svazů a 5521 tělovýchovných jednot Český svaz tělesné výchovy, v té době používající také neoficiální zkratku ČeSTV, později oficiálně ČSTV. Vlivem vývoje legislativního prostředí ve státě, zkušenostmi, různorodostí podpory ze strany státu i celé společnosti, procházel také Český svaz tělesné výchovy. Významným okamžikem v jeho struktuře byl rok 2001.

V návaznosti na krajské uspořádání České republiky vzniklo 4. června 2001 na valné hromadě Olomoucké krajské sdružení ČSTV, které bylo organizační součástí ČSTV s právní subjektivitou. Jeho úkolem bylo vytvářet podmínky pro rozvoj sportu Olomouckém  kraji. Na tuto skutečnost postupně reagovaly i republikové sportovní svazy a podle své velikost, počtu sportovních oddílů a klubů, zřizovaly svoje krajské sportovní svazy, jejichž úkolem bylo z počátku zejména organizovat sportovní soutěže v rámci kraje a to přímo, nebo prostřednictvím okresních sportovních svazů a současně se podílet na rozvoji svého sportu v Olomouckém kraji. Funkční období orgánů krajských sdružení bylo Stanovami ČSTV vymezeno na 4 roky.
Volební valné hromady se tedy uskutečňovaly každé 4 roky. Do Krajské rady a Dozorčí komise, později Revizní komise byli postupně zvoleni:

V roce 2013 po legislativní úpravě stanov ČSTV a přejmenování organizace, došlo k přejmenování na současný název – Olomoucká krajská organizace ČUS (České unie sportu).

V současné době OLKO ČUS sdružuje více jak 58 tis. sportovců, což je téměř 10 % všeho obyvatelstva Olomouckého kraje. Účelem krajské organizace ČUS je vykonávat správu záležitostí České unie sportu na území Olomouckého kraje, plnit servisní funkci a poskytovat služby především svým členům, vytvářet servisní centra sportu v okresech, vyhlašovat programy na podporu sportu atd. Při své činnosti se řídí příslušnou částí Stanov České unie sportu.

Prakticky od svého vzniku navázalo OLKS ČSTV, později OLKO ČUS konstruktivní spolupráci s představiteli Olomouckého kraje, což se dařilo i v dalších létech při změnách v politickém vedení kraje. Věcná i ekonomická podpora sportu v kraji patří i v rámci republiky mezi nejvýznamnější.